THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

BIDV - BÙI DUY LINH - Chi nhánh BIDV HCM
Số tài khoản: 14110000293214

TECHCOMBANK - BÙI DUY LINH - Chi nhánh HCM
Số tài khoản: 19032663271016

MOMO - BÙI DUY LINH - (hoặc tên trong danh bạ)
Số điện thoại: 0945650670

Nội dung chuyển tiền ghi Username (tên tài khoản)