Share chất lượng (chạy ưu tiên, nhanh cam kết nhóm chuẩn)

149